நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வெள்ளி, ஜனவரி 21, 2022

தை வெள்ளி 2


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட
வேண்டும்..
**
இன்று
தை மாதத்தின்
இரண்டாவது
வெள்ளிக்கிழமை..

அம்பிகையையும்
அவள் ஈன்றெடுத்த
அறுமுக வேலனையும்
வழிபடுவதற்கு
உகந்த நாள்..

இன்றைய
பதிவில்
அருணகிரிநாதர்
அருளிச் செய்த
வேல் விருத்தத்தின்
திருப்பாடல் ஒன்று..

அம்பிகையின்
திருப்பெயர்களை
அருணகிரி நாதர்
சொல்கின்ற
அழகே.. அழகு..

சிந்தித்து
இன்புறுவோம்!..


வெங்காள கண்டர்கைச் சூலமுந் திருமாயன்
வெற்றிபெறு சுடராழியும்

விபுதர்பதி குலிசமுஞ் சூரன் குலங் கல்லி
வெல்லா எனக்கருதியே

சங்க்ராம நீசயித் தருளெனத் தேவருஞ்
சதுர்முகனும் நின்றிரப்பச்

சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருநொடியில் உருவியே
தனிஆண்மை கொண்ட நெடுவேல்


கங்காளி சாமுண்டி வாராகி இந்த்ராணி
கெளமாரி கமலாசனக்

கன்னி நாரணி குமரி த்ரிபுரை பயிரவி அமலை
கெளரி காமாக்ஷி சைவ


சிங்காரி யாமளை பவாநி கார்த்திகை கொற்றி
த்ரியம்பகி அளித்த செல்வச்


சிறுவன் அறுமுகன் முருகன் நிருதர்கள் குலாந்தகன்
செம்பொன் திருக்கை வேலே..
***

வெற்றிவேல்
முருகனுக்கு
அரோஹரா..
வீரவேல் முருகனுக்கு
அரோஹரா!..
ஃஃஃ

வியாழன், ஜனவரி 20, 2022

தரிசனம்


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

இன்றைய பதிவில்
தைப்பூசத்
திருநாளின்
காணொளிகள்..இவை இரண்டும்
மலேஷிய நாட்டின்
பத்துமலை திருத்தலம்..


மேலே
சிக்கல்
ஸ்ரீ சிங்கார வேலவன்
தரிசனம்..


மொய்தார் அணிகுழல் வள்ளியை வேட்டவன் முத்தமிழால்
வைதா ரையும் அங்கு வாழவைப் போன்வெய்ய வாரணம்போற்
கைதான்  இருபது உடையான் தலை பத்துங் கத்தரிக்க
எய்தான் மருகன் உமையாள் பயந்த இலஞ்சியமே.. 27
-: கந்தர் அலங்காரம் :-
**

தைப்பூசம்
தமிழர் தம்
வழிபாட்டின் திருநாள்..
தேவாரத்தில் பேசப்படும்
நன்னாள்..
பாரதன் புகழ்
பாரெங்கும் ஓங்குக..

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா..
வீரவேல் முருகனுக்கு
அரோஹரா..
ஃஃஃ

செவ்வாய், ஜனவரி 18, 2022

வெற்றி வேல்


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

இன்று
தைப்பூசப் பெருநாள்..
தமிழர் தம்
வழிபாட்டின் திருநாள்..
தேவாரத்தில் பேசப்படும்
இனிய நாள்..


எல்லாம்
நன்மைக்கே!.. எனும்
மனநிலையுடன்
இல்லத்தினில்
நல்ல விளகேற்றி
எல்லாம் வல்ல
எம்பெருமானை
வழிபடுவோம்..
*
இன்றைய
பதிவினில்
பழனியம்பதியைக்
குறித்த
திருப்புகழ் பாடல்கள்..

திருப்பாடல்கள்
கௌமாரம் இணைய தளத்தில்
இருந்து பெறப்பட்டவை..
***

தனன தனன தனன தன
தனன தனன ... தனதான

தமரு மமரு மனையு மினிய
தனமு மரசும் ... அயலாகத்
தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு
தலையை வளைய ... எறியாதே

கமல விமல மரக தமணி
கனக மருவு ... மிருபாதங்
கருத அருளி யெனது தனிமை
கழிய அறிவு ... தரவேணும்

குமர சமர முருக பரம
குலவு பழநி ... மலையோனே
கொடிய பகடு முடிய முடுகு
குறவர் சிறுமி ... மணவாளா

அமர ரிடரு மவுண ருடலு
மழிய அமர்செய் ... தருள்வோனே
அறமு நிறமு மயிலு மயிலு
மழகு முடைய ... பெருமாளே!..


தனதனன தாத்த .. தனதான
தனதனன தாத்த .. தனதான

வசனமிக வேற்றி ... மறவாதே
மனதுதுய ராற்றி ... லுழலாதே

இசைபயில்ஷ டாக்ஷ ... ரமதாலே
இகபரசெள பாக்ய ... மருள்வாயே

பசுபதிசி வாக்ய ... முணர்வோனே
பழநிமலை வீற்ற ... ருளும்வேலா

அசுரர்கிளை வாட்டி ... மிகவாழ
அமரர்சிறை மீட்ட ... பெருமாளே.


தனதனன தான தந்த தனதனன தான தந்த
தனதனன தான தந்த ... தனதான

அவனிதனி லேபி றந்து மதலையென வேத வழ்ந்து
அழகுபெற வேந டந்து --  இளைஞோனாய்

அருமழலை யேமி குந்து குதலைமொழி யேபு கன்று
அதிவிதம தாய்வ ளர்ந்து -- பதினாறாய்

சிவகலைக ளாக மங்கள் மிகவுமறை யோது மன்பர்
திருவடிக ளேநி னைந்து -- துதியாமல்

தெரிவையர்க ளாசை மிஞ்சி வெகுகவலை யாயு ழன்று
திரியுமடி யேனை யுன்ற -- னடிசேராய்

மவுனவுப தேச சம்பு மதியறுகு வேணி தும்பை
மணிமுடியின் மீத ணிந்த -- மகதேவர்

மனமகிழ வேய ணைந்து ஒருபுறம தாக வந்த மலைமகள்கு மார துங்க -- வடிவேலா

பவனிவர வேயு கந்து மயிலின்மிசை யேதி கழ்ந்து
படியதிர வேந டந்த -- கழல்வீரா

பரமபத மேசெ றிந்த முருகனென வேயு கந்து
பழநிமலை மேலமர்ந்த -- பெருமாளே!.
*
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா..
வீரவேல்
முருகனுக்கு அரோகரா..
***

திங்கள், ஜனவரி 17, 2022

அருட்பெரும் ஜோதி


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
நாளை
(தை 5  செவ்வாய் 18 - 1)
தைப்பூசம்..


வாடிய பயிரைக்
கண்ட போதெல்லாம்
வாடி இளைத்த
வள்ளலார் பெருமான்
ஜோதியாகிய நாள்..
*
இந்நாளில்
திரு அருட்பா
பாடல்கள் சிலவற்றுடன்
பெருமானை
சிந்தித்திருப்போம்..

திருப்பாடல்கள்
திரு அருட்பா தளத்தில்
இருந்து பெறப்பட்டவை..
***


கீழுள்ள ஐந்தும்
திருவொற்றியூர்
ஸ்ரீ வடிவுடையம்மனுக்கு
பெருமானால்
சூட்டப்பெற்ற
மாணிக்க மாலையின்
மணிகள்..
*
திருநாள் நினைத் தொழும் நன்னாள் தொழாமல் செலுத்திய நாள்
கருநாள் எனமறை எல்லாம் புகலும் கருத்தறிந்தே
ஒருநா ளினுநின் றனைமற வார்அன்பர் ஒற்றியில்வாழ்
மருநாண் மலர்க்குழல் மானே வடிவுடை மாணிக்கமே.. 39

செய்யகம் ஓங்கும் திருவொற்றி யூரில் சிவபெருமான்
மெய்யகம் ஓங்குநல் அன்பேநின் பால்அன்பு மேவுகின்றோர்
கையகம் ஓங்கும் கனியே தனிமெய்க் கதிநெறியே
வையகம் ஓங்கு மருந்தே வடிவுடை மாணிக்கமே.. 56

தரும்பேர் அருளொற்றி யூருடை யான்இடஞ் சார்ந்தபசுங்
கரும்பே இனியகற் கண்டே மதுரக் கனிநறவே
இரும்பேய் மனத்தினர் பால்இசை யாத இளங்கிளியே
வரும்பேர் ஒளிச்செஞ் சுடரே வடிவுடை மாணிக்கமே.. 57

எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பலிக்க எனக்கு உன்னருள்
பண்ணிய உள்ளங்கொள் உள்ளும் புறம்பும் பரிமளிக்கும்
புண்ணிய மல்லிகைப் போதே எழில்ஒற்றிப் பூரணர் பால்
மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை மாணிக்கமே.. 64

தீதுசெய் தாலும்நின் அன்பர்கள் தம்முன் செருக்கி நின்று
வாதுசெய் தாலும்நின் தாள்மறந் தாலும் மதியிலியேன்
ஏதுசெய் தாலும் பொறுத்தருள் வாய் ஒற்றி யின்னி டைப்பூ
மாதுசெய் தாழ்குழல் மானே வடிவுடை மாணிக்கமே.. 65
*
அருட்ஜோதி தெய்வம்


அருட்சோதித் தெய்வம் எனை ஆண்டுகொண்ட தெய்வம்
அம்பலத்தே ஆடுகின்ற ஆனந்தத் தெய்வம்
பொருட்சாரும் மறைக ளெலாம் போற்றுகின்ற தெய்வம்
போதாந்தத் தெய்வம் உயர் நாதாந்தத் தெய்வம்
இருட்பாடு நீக்கிஒளி ஈந்தருளுந் தெய்வம்
எண்ணிய நான் எண்ணியவா றெனக்கருளுந் தெய்வம்
தெருட்பாடல் உவந்தெ னையும் சிவமாக்கும் தெய்வம்
சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்..
***
அருட்பெரும்ஜோதி
அருட்பெரும் ஜோதி
தனிப்பெரும் கருணை
அருட்பெரும் ஜோதி..
ஃஃஃ

ஞாயிறு, ஜனவரி 16, 2022

கடலைக் காட்டில்

 

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

நேற்று
மாட்டுப் பொங்கல்..

தஞ்சை பெரிய கோயிலில்
ஸ்ரீ நந்தியம் பெருமானுக்கு
மகர சங்கராந்தி 
வழிபாடு சிறப்புடன்
நடைபெற்றது..


இன்று
தை மாதத்தின்
மூன்றாம் நாள்..

இன்றைய பதிவினை
K. மாதவன் அவர்களது
ஓவியங்கள்
அலங்கரிக்கின்றன..


காணும் பொங்கல்..
அன்றைய
கிராமங்களில்
கோலாகலம் மிகுந்து
சிறப்பாக இருக்கும்..
இப்போது எப்படியோ தெரியவில்லை..

ஆயினும்,
 இன்றைய பொழுதில்
கடலைக் காட்டுக்குள்
கள்ளமில்லாத
பாட்டுச் சத்தம்..

வாருங்கள்!..
ஒரு ஓரமாக நின்று
கேட்போம்!..


கண்ணாரப் பூப் பூத்து
காணாமக் காய்த் திருக்கும்
கடலைக் காட்டுக்குள்ளே
கருங் குயில் பாட்டு அந்தப்
பாட்டு சத்தம் கேட்டதுமே
மயங்கிப் போச்சு மனசு..

மயங்குற மனசுக்குள்ளே
சிமிழப் போல நெனைப்பு அந்த
சிமிழுக்குள்ள சேர வேணும்
செந்தூரமா பொழப்பு - பொழப்பு 
பொன்னளக்கும் சாமி கையில்
இருக்கு அந்தப் பொறுப்பு..

மரக்காலைத் தலைக்கு வச்சி
தானுறங்கும் சாமி - சாமி
திருமுகம் முழிக்கச்  சொல்லி
வைக்க வேணும் பூசை - பூசை
நேரத்துல கேக்க வேணும்
தாலியும் மஞ்சளும் ஆசை...

மனசுக்குள் மனச வைச்சி மதி
மயங்கி தவிக்க வைச்சான்..
வச்ச கதை அறியாம 
வாடி நிக்குது மனசு - மனசு
வாடும் வகை தெரிஞ்சு கிட்டு
ஒடுங்கிக் கிடக்கு கொலுசு..


வானம்பாடிக் கூட்டுக்குள்ளே
வந்து இருக்கும் காத்து போல
வார்த்தைக்குள்ளே மனசு தான்
வரப்பு நெடுக உசிரு தான்..
வந்து நின்னு சேதி சொன்னா
சிலுசிலுக்கும் கொலுசு தான்..

கொஞ்சி வரும் கிளியப் போல
கொலுசுக்குள்ள மணியப் போல
கொள்ளிடத்து அலையப் போல
சல சலக்குது பேச்சு - பேச்சு
காதாரக் கேட்டுக் கேட்டு
கல கலக்குது மூச்சு..

மண்ணுக்குள்ள கடலை வச்சான்
மனசுக்குள்ளே கடலை வச்சான்
கடலுல துரும்பாகக் கண்ணு
ரெண்டும் கலங்க வச்சான்
வச்சவனும் மனசுக் குள்ளே 
மாமன் பேரை எழுதி வச்சான்..

எழுத்துக்கு எழுத்தை வச்சான்
எழுத்தப் போல மனச வச்சான்
மனசறிஞ்ச பாசம் எல்லாம்
மல்லிகப் பூவா எழுதி வச்சான்
கல்லெ ழுத்து நேசம் அது
காலம் எல்லாம் பேசும்..


குத்து விளக்கு ஏத்தி வச்சேன்
குங்கும மஞ்சள் சேத்து வச்சேன்
ஆடி வரும் பாடி வரும்
ஆனந்தமா சாமி வரும்..
கூறை வரும் மாலை வரும்
கூட குங்குமம் சேந்து வரும்..

தை மாசம் பந்தலிட்டு தலை
வாழை இலையும் இட்டு
புத்துருக்கு நெய் வாசம்
புது விருந்து ஊர் பேசும்..
ஊர் பேச்சு உறங்குனதும்
உசிரு மட்டும் கதை பேசும்..

அடமழைத் தாவாரத்துல
சிலு சிலுக்கும் காத்து - காத்து
மழை ஓடைத் தண்ணி மேல
பள பளக்கும் பாத்து..
சின்னச் சின்ன சந்தத்தோட
படிச்சிருக்கும் பாட்டு அந்த
பாட்டு சத்தம் கேட்டு கேட்டு
சிரிச்சிருக்கும் கொலுசு...
***
அனைவருக்கும்
அன்பின் இனிய
காணும் பொங்கல்
நல்வாழ்த்துகள்..

வாழ்க வையகம்
வாழ்க வளமுடன்
ஃஃஃ

சனி, ஜனவரி 15, 2022

வாழ்க ஆனினம்

 

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
ஓவியர் திரு K. மாதவன்
(1906 - 1977)

இன்று
தை மாதத்தின்
இரண்டாம் நாள்..
காளை, பசு, எருமை
எனும் செல்வங்களுக்கு
நன்றி செலுத்தும் நாள்..

ஓவியர் திரு. K. மாதவன்

எனது
இளம் வயதின் தோழர்கள்
ஆடுகளும் பசுக்களும் கன்றுகளும் தான்..

இன்றைக்கு
கிராமங்களில் கூட
காளை மாடுகளைப் பார்ப்பது
அரிதாக இருக்கின்றது..

ஆயினும்
பழைய நினைவுகளில்
மூழ்கிய மனதில்
உழவுக் காளைகளுக்காக
எழுந்த சில வரிகள்
இன்றைய பதிவில்..


நமது
வாழ்வும் வளமும்
காளையிடத்திருந்தே
தொடங்குகின்றன..


நீருடன்  நிலத்தை உழக்கி நடந்து
நெல்மணித் திரளைச் சேர்க்கும் காளை
நின் மலரடியை மனதில் வைத்து
மலருடன் வந்தேன் வழிபடும் வேளை..

உடனுறு மகனாய்  உயிரினில் எந்தாய்  
உழைத்திடும் போதில் கதிர்என நின்றாய்..
ஒவ்வொரு துளியாய் வியர்வையைச் சிந்தி
முத்தாய் மணியாய் களத்தினில் தந்தாய்..

வறுமையில் வாட்டத்தில் மீட்டவன் நீயே
வாழ்வும் வளமும் சேர்த்தவன் நீயே..
நீயே பாரத தர்மத்தின் ஜோதி
உனையே வாழ்த்தி வணங்குதல் நீதி..


மேழியை நடத்திச் சென்றவன் நீயே..
வாழிய என்றெமை வைத்தவன் நீயே..
பாலிலும் நெய்யிலும் உன்திரு முகமே..
பாதம் வணங்கிட 
வாழ்த்திடும் சிவமே!..
***
வாழ்க ஆனினம்..
வாழ்க பாரதம்!..
ஃஃஃ

வெள்ளி, ஜனவரி 14, 2022

பொங்கலோ பொங்கல்


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம்
தொழுதுண்டு  பின் செல்பவர்.. 1033
*

பொங்கலோ பொங்கல்
பொங்கலோ பொங்கல்..


அனைவருக்கும் அன்பின் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்..
***
தற்போது சில மாதங்களாக கொரானாவை விடக் கொடிதான சில விஷக் கிருமிகள்..
பகையும் பிணியும் பரிவட்டம் கட்டிக் கொண்டு திரிகின்றன..

முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில்  நமக்கு எதிராக இயங்குகின்றன.. 

ஆலகால விஷம் போல நம்மை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன..

இக்கொடுமைகளில் இருந்து  இறைவன் ஒருவனே நம்மைக் காத்தருள வல்லவன்..

நின்று முறையிட முடியாதபடிக்கு
ஆலயத்தின்
கதவுகள்
அடைக்கப்பட்டு
விட்டன..

ஆயினும்,
தலைவிரித்து ஆடுகின்ற
பகையும் பிணியும் விரைவில் அழிவதற்கு இந்த நல்ல நாளில்
வேண்டிக் கொள்வோம்..

மேலும் இவ்வருடம் 
தை முதல் நாள் என்று பொழுது விடிந்தாலும் சூரியன் மகர ராசியில் பிரவேசிக்கும்  சங்கராந்தி புண்ய காலம் 
மதியம் 2:43 ல் இருந்து மாலை 5:45 வரை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

 உதயத்துக்குப் பிறகு சூர்யப் பொங்கலாக வைக்கும் பாரம்பரியத்தினை உடையோர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்..
**

ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரன் நாமமே
சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்கவே..
-: ஞான சம்பந்தப் பெருமான் :-


இன்று தை மாதத்தின் முதல் வெள்ளிக் கிழமை..

அம்பிகையின் திருமுகத்தைக் கூட
காண்பதற்கில்லை..
அந்த அளவுக்கு
நாட்டு நடப்பு..

இருந்தாலும்,
அவளையே சரணடைவோம்..
அவள் நிச்சயமாக நன்மைகளை நடத்தித் தருவாள்.. 

பெரும் பகை ஒழிய
பொங்கட்டும் பொங்கல்..
பெரு நோய் அழிய
பொங்கட்டும் பொங்கல்!..

ஸ்ரீ வடபத்ரகாளி தஞ்சை

கூர்முனைச் சூலம்
கொடுமையைத் தீர்க்க..
குளிர்விழிக் கோலம்
குலத்தினைக் காக்க!..
மங்கல தீபம்
மனைதனைக் காக்க
குங்கும வயிரவி மாநிலம் காக்க..
வருக வருக எங்கள் தாயே..
தருக தருக துணை நீயே!..

ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி
ஓம் சக்தி ஓம்..
***

வியாழன், ஜனவரி 13, 2022

மங்கல மார்கழி 29

  

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
-: குறளமுதம் :-

அருள்இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள்இலார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.. 247
*
-: அருளமுதம் :-

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை..
திருப்பாடல்கள் 29 , 30..

இன்று
ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி..
பெருமாள் திருவடிகள்
போற்றி.. போற்றி!..


சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்று ஏவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா
எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்தன்னோடு
உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய்..29


வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி
அங்கப் பறை கொண்ட ஆற்றை அணி புதுவைப்
பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை
சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே சொன்ன
இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால் வரை தோள்
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்..30

ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகள் போற்றி..
*
-: ஆழ்வார் திருமொழி :-


பற்றேல் ஒன்றுமிலேன் பாவமே செய்து பாவியானேன்
மற்றேல் ஒன்றறியேன் மாயனே எங்கள் மாதவனே
கல்தேன் பாய்ந்து ஒழுகும் கமலச்சுனை வேங்கடவா
அற்றேன் வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.. 1036

கண்ணாய் ஏழுலகுக்கு உயிராய வெங்கார்வண்ணனை,
விண்ணோர் தாம்பரவும் பொழில் வேங்கட வேதியனை
திண்ணார் மாடங்கள் சூழ் திருமங்கையர்க் கோன்கலியன்
பண்ணார் பாடல்பத்தும் பயில்வார்க்கில்லை பாவங்களே..1037
-: ஸ்ரீ திருமங்கையாழ்வார் :-

தஞ்சை ஸ்ரீ வீர நரசிம்மர்

எம்பிரான் எந்தை என்னுடைச் சுற்றம்
எனக்கரசு என்னுடை வாணாள்
அம்பினால் அரக்கர் வெருக்கொள நெருக்கி
அவருயிர் செகுத்த எம்அண்ணல்
வம்புலாம் சோலை மாமதிள் தஞ்சை மாமணிக் கோயிலே வணங்கி
நம்பிகாள் உய்யநான் கண்டு கொண்டேன்
நாராயணா என்னும் நாமம்.. 953

ஸ்ரீ பராசர மகரிஷியின் தவத்துக்கு தஞ்சகனும் அவனது சகோதரர்களும்  இடையூறுகளை ஏற்படுத்தினர்.. அவர்களால் மக்களுக்கும் அநேக துன்பங்கள் நேரிட்டன.. செய்வதறியாது தவித்த மகரிஷி
ஸ்ரீ ஹரி பரந்தாமனிடம் தஞ்ச்ம் அடைந்தார்.. ஸ்ரீ ஹரியும் நரசிம்ம மூர்த்தியாக எழுந்தருளி முனிவரையும் அடியார்களையும் காத்தருளினார்.. 

இவ்வண்ணம் - 
ஸ்ரீ நீலமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீ மணிக்குன்றப் பெருமாள், 
ஸ்ரீ வீர நரசிம்மப் பெருமாள் - என மூன்று திருக்கோலங்கள்.. மூன்று திருக் கோயில்களும் ஒரே திவ்ய தேசம் எனக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது..

ஸ்ரீ ஆழ்வார் திருவடிகள்
போற்றி.. போற்றி..
*
-: சிவ தரிசனம் :-
தேவாரத் தேனமுதம்

திருத்தலம் - தஞ்சபுரி
தஞ்சாவூர்


இறைவன்
ஸ்ரீ தஞ்சபுரீஸ்வரர்


அம்பிகை
ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி

தீர்த்தம் வெண்ணாறு
தலவிருட்சம் வன்னி


அல்லலுற்று
அடைக்கலம் தேடி
வருவோர்க்கு தஞ்சம் அளிக்கும் தலம்.. ஆதலால் தஞ்சபுரி..

தான் இழந்த செல்வங்களை மீண்டும் பெறுவதற்காக தவமிருந்த வேளையில் இராவணனுக்கு அஞ்சிய குபேரன் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் தஞ்சம் அடைந்தான்
அம்மையப்பனும் குபேரனது தவத்துக்கு மகிழ்ந்து மீண்டும் அளவற்ற ஐஸ்வர்யங்களை வாரி வழங்கியதால்
ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி உடனாகிய
ஸ்ரீ தஞ்சபுரீஸ்வரர் என்று போற்றப்படுகின்றனர்..

இன்றைய
தஞ்சை மாநகரின்
வடக்கு எல்லையில்
வெண்ணாற்றின்
தென்கரையில்
மேற்கு நோக்கி
அமைந்துள்ள திருக்கோயில்..

இத்துடன் வேறு புராணங்களும் உள்ளன..
அவை பிறிதொரு சமயத்தில்..

தஞ்சை
மாநகரப் பேருந்து
நிலையத்தில் இருந்து
பாபநாசம்,திருவையாறு,
திருக்காட்டுப்பள்ளி,
திருக்கருகாவூர்
வழித்தடப் பேருந்துகள்
அனைத்தும்
கோயிலின் அருகில் 
நின்று செல்கின்றன..
*

துஞ்சலும் துஞ்சல் இலாத போழ்தினும்
நெஞ்சகம் நைந்து நினைமின் நாள்தொறும்
வஞ்சகம் அற்று அடி வாழ்த்த வந்த கூற்று
அஞ்ச உதைத்தன அஞ்செ ழுத்துமே.. 3/22
-: ஞானசம்பந்தப் பெருமான் :-

இல்லக விளக்கது இருள்கெ டுப்பது
சொல்லக விளக்கது சோதி யுள்ளது
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது
நல்லக விளக்கது நம சிவாயவே.. 4/11
-: அப்பர் ஸ்வாமிகள் :-

தாரும் தண் கொன்றையும்
கூவிளம் தனி மத்தமும்
ஆரும் அளவறியாத
ஆதியும் அந்தமும்
ஊரும் ஒன்றில்லை உலகெலாம் உகப்பார் தொழப்
பேரும் ஓராயிரம் என்பரால் எம்பிரானுக்கே..7/44
-: ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் :-
*
-: திருவாசகத் தெள்ளமுதம் :-அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும் புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே..
-: மாணிக்கவாசகப் பெருமான் :-


பன்நெடுங் காலம் பணிசெய்து பழையோர் தாம் பலர் ஏம்பலித் திருக்க
என்நெடுங் கோயில் நெஞ்சுவீற் றிருந்த எளிமையை என்றும் நான் மறக்கேன்
மின்நெடும் புருவத்(து) இளமயில் அனையார்
விலங்கல்செய் நாடக சாலை
இன்நடம் பயிலும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை
இராசரா சேச்சரத்து இவர்க்கே..
-: கருவூரார் :-


பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி!
ஆழிமிசைக் கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி!
வாழிதிரு நாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போற்றி!
ஊழிமலி திருவாத வூரர் திருத்தாள் போற்றி!..
-: உமாபதி சிவாச்சாரியார் :-

Fb ல் வந்த காணொளி
வழங்கியவருக்கு
நெஞ்சார்ந்த நன்றி..


சிவாய திருச்சிற்றம்பலம்
*
இந்த அளவில்
தஞ்சையம்பதியின்
மங்கல மார்கழி 
திருப்பாடல் பதிவுகள்
நிறைவு பெறுகின்றன..

உடன் பயணித்த அனைவருக்கும்
அன்பின் வணக்கம் நன்றி..

ஓம் ஹரி ஓம்
ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஃஃஃ

புதன், ஜனவரி 12, 2022

மங்கல மார்கழி 28

 

நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
-: குறளமுதம் :-

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.. 231
*
-: அருளமுதம் :-

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்
செய்த திருப்பாவை..
திருப்பாடல் - 28


கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்
அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க் குலத்து உந்தன்னைப்
பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்
குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு
உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை
சிறு பேர் அழைத்தனமும் சீறி அருளாதே
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய்..28
*
-: ஆழ்வார் திருமொழி :-


நோற்றேன் பல்பிறவி உன்னைக் காண்பதோர் ஆசையினால்
ஏற்றேன் இப்பிறப்பே இடருற்றனன் எம்பெருமான் 
கோல்தேன் பாய்ந்தொழுகும் குளிர்சோலை சூழ்வேங்கடவா
ஆற்றேன் வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.. 1035
-: ஸ்ரீ திருமங்கையாழ்வார் :-

: சிவ தரிசனம் :-
தேவாரத் தேனமுதம்

திருத்தலம்
திருக்கச்சி ஏகம்பம்


இறைவன்
ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஸ்வரர்


அம்பிகை
ஸ்ரீ காமாக்ஷியம்மை

தீர்த்தம் - கம்பை
தலவிருட்சம் - மா மரம்

பஞ்ச பூதத் திருத்தலங்களுள்
மண்ணின் பகுப்பு..
எண்ணிறந்த பெருமைகளை உடைய திருத்தலம்..

அம்பிகையாகிய பராசக்தி தவமியற்றிய தலங்களுள் முதன்மையானது..

ஈசனின் ஆணைப்படி
நாழி நெல் கொண்டு முப்பத்திரண்டு அறங்களையும் வழுவாமல் செய்தனள் அம்பிகை..

கம்பையாற்றில் மணலால் லிங்கம் இயற்றி வழிபாடு செய்து வருங்கால் ஈசன் எம்பெருமான் அம்பிகையைச் சோதிக்க  விரும்பி கம்பையாற்றில்
பெரு வெள்ளத்தினை ஏற்படுத்தினன்..

அது கண்டு அஞ்சிய அம்பிகை  - தான் அமைத்த லிங்கத்தினை வெள்ளத்தினின்று காப்பதற்காக ஆரத் தழுவிக் கொண்டனள்..
 

அம்பிகையின்
மணிவளைத் தடமும் திருமுலைத் தடமும் மணல் இலிங்கத்தினில் பதிய ஈசன் வெளிப்பட்டு அம்பிகைக்கு அருள் புரிந்து நின்றனன்..

திரு ஒற்றியூரில் பரவை நாச்சியாருக்கு அளித்த சூளுரையை மீறியதால் சுந்தரர் பார்வை இழந்தார்..

தட்டுத் தடுமாறி காஞ்சி மூதூருக்கு வந்து சேர்ந்த சுந்தரருக்கு  அம்பிகை இடக் கண்ணில் பார்வை கொடுத்தருளினாள்..

கம்பையின் பெருமானைக் காண்பதற்குக் கண் பெற்றதைத் திருப்பதிகம் முழுதும் பாடினார் சுந்தரர்..


எள்கல் இன்றி இமையவர் கோனை
ஈசனைவழிபாடு செய்வாள் போல்
உள்ளத்து உள்கி உகந்து உமை நங்கை
வழிபடச் சென்று நின்றவா கண்டு
வெள்ளங் காட்டி வெருட்டிட வஞ்சி
வெருவி ஓடித்தழுவ வெளிப் பட்ட
கள்ளக் கம்பனை எங்கள்பி ரானைக்
காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே.. 7/61
-: ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் :-

மேற்கண்ட திருப்பாடலினுள் தலவரலாற்றினைச்  சொல்கின்றார் ஸ்வாமிகள்.. 

இத்திருப்பதிகத்தினை நாளும் பாராயணம் செய்வதால் கண் நோய்கள் அகலுகின்றன என்பது நம்பிக்கை..
*
-: திருவாசகத் தெள்ளமுதம் :-


பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
பரிந்து நீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந் திரிந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே..
-: மாணிக்கவாசகப் பெருமான் :-
*
ஓம் ஹரி ஓம்
ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஃஃஃ

செவ்வாய், ஜனவரி 11, 2022

மங்கல மார்கழி 27


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
-: குறளமுதம் :-

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள் வைப்புழி..226
*
-: அருளமுதம் :-

இன்று கூடாரவல்லி எனும் நன்னாள்..

ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை..

திருப்பாடல் - 27


கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற்சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்..
*
-: ஆழ்வார் திருமொழி :-


தெரியேன் பாலகனாய்ப் பலதீமைகள் செய்து மிட்டேன்
பெரியேன் ஆயினபின் பிறர்க்கே உழைத்து ஏழையானேன்
கரிசேர் பூம்பொழில்சூழ் கனமாமலை வேங்கடவா
அரியே வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.. 1034
-: ஸ்ரீ திருமங்கையாழ்வார் :-
*
-: சிவ தரிசனம் :-
தேவாரத் தேனமுதம்

திருத்தலம்
ஸ்ரீ காளஹஸ்தி
திருக்காளத்தி


இறைவன்
ஸ்ரீ காளஹஸ்தீஸ்வரர்
ஸ்ரீ திருக்காளத்திநாதர்


அம்பிகை
ஸ்ரீ ஞானப்பூங்கோதை
ஸ்ரீ வண்டார் பூங்குழலி

தீர்த்தம் - ஸ்வர்ணமுகி
தலவிருட்சம் - ஆல், மகிழ்


பஞ்ச பூதத் திருத்தலங்களுள்
வாயுவின் பகுப்பு..
சிலந்தி, நாகம், யானை வழிபட்டு உய்ந்ததால் சீகாளஹஸ்தி..


வேடுவராகிய திண்ணப்பர் நாளாறில் வலக்கண்ணை இடந்து ஈசனது கண்ணில் அப்பி 
கண்ணப்பர் - என
சிவசாயுஜ்யம் பெற்ற திருத்தலம்..

நால்வராலும் திருப்பாடல் பெற்று விளங்கும் மேற்கு நோக்கிய திருக்கோயில்..

ஞானசம்பந்தப் பெருமானும் சுந்தரரும் இங்கிருந்தே வடதிசைத் தலங்களைப் பாடிப் பரவினர்..
திருக்கயிலாய தரிசனம் செய்வதற்காக
அப்பர் ஸ்வாமிகள்
இங்கிருந்தே புறப்பட்டார்..
*

செண்டாடும் விடையாய் 
சிவனே என் செழுஞ் சுடரே
வண்டா ருங்குழலாள் உமை
பாக மகிழ்ந்தவனே
கண்டார் காதலிக்குங் கண நாதன் 
எங்காளத்தியாய்
அண்டா உன்னை அல்லால் அறிந்
தேத்த மாட்டேனே..7/26
-: ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் :-
*
-: திருவாசகத் தெள்ளமுதம் :-


வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியா ருள்ளே விரும்பி எனை அருளால்
ஆண்டாய் அடியேன் இடர்களைந்த அமுதே அருமா மணிமுத்தே
தூண்டா விளக்கின் சுடரனையாய் தொண்டனேற்கும் உண்டாங்கொல்
வேண்டா தொன்றும் வேண்டாதுமிக்க அன்பே மேவுதலே..
-: மாணிக்கவாசகப் பெருமான் :-
*
ஓம் ஹரி ஓம்
ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஃஃஃ