நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

செவ்வாய், ஜனவரி 18, 2022

வெற்றி வேல்


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***

இன்று
தைப்பூசப் பெருநாள்..
தமிழர் தம்
வழிபாட்டின் திருநாள்..
தேவாரத்தில் பேசப்படும்
இனிய நாள்..


எல்லாம்
நன்மைக்கே!.. எனும்
மனநிலையுடன்
இல்லத்தினில்
நல்ல விளகேற்றி
எல்லாம் வல்ல
எம்பெருமானை
வழிபடுவோம்..
*
இன்றைய
பதிவினில்
பழனியம்பதியைக்
குறித்த
திருப்புகழ் பாடல்கள்..

திருப்பாடல்கள்
கௌமாரம் இணைய தளத்தில்
இருந்து பெறப்பட்டவை..
***

தனன தனன தனன தன
தனன தனன ... தனதான

தமரு மமரு மனையு மினிய
தனமு மரசும் ... அயலாகத்
தறுகண் மறலி முறுகு கயிறு
தலையை வளைய ... எறியாதே

கமல விமல மரக தமணி
கனக மருவு ... மிருபாதங்
கருத அருளி யெனது தனிமை
கழிய அறிவு ... தரவேணும்

குமர சமர முருக பரம
குலவு பழநி ... மலையோனே
கொடிய பகடு முடிய முடுகு
குறவர் சிறுமி ... மணவாளா

அமர ரிடரு மவுண ருடலு
மழிய அமர்செய் ... தருள்வோனே
அறமு நிறமு மயிலு மயிலு
மழகு முடைய ... பெருமாளே!..


தனதனன தாத்த .. தனதான
தனதனன தாத்த .. தனதான

வசனமிக வேற்றி ... மறவாதே
மனதுதுய ராற்றி ... லுழலாதே

இசைபயில்ஷ டாக்ஷ ... ரமதாலே
இகபரசெள பாக்ய ... மருள்வாயே

பசுபதிசி வாக்ய ... முணர்வோனே
பழநிமலை வீற்ற ... ருளும்வேலா

அசுரர்கிளை வாட்டி ... மிகவாழ
அமரர்சிறை மீட்ட ... பெருமாளே.


தனதனன தான தந்த தனதனன தான தந்த
தனதனன தான தந்த ... தனதான

அவனிதனி லேபி றந்து மதலையென வேத வழ்ந்து
அழகுபெற வேந டந்து --  இளைஞோனாய்

அருமழலை யேமி குந்து குதலைமொழி யேபு கன்று
அதிவிதம தாய்வ ளர்ந்து -- பதினாறாய்

சிவகலைக ளாக மங்கள் மிகவுமறை யோது மன்பர்
திருவடிக ளேநி னைந்து -- துதியாமல்

தெரிவையர்க ளாசை மிஞ்சி வெகுகவலை யாயு ழன்று
திரியுமடி யேனை யுன்ற -- னடிசேராய்

மவுனவுப தேச சம்பு மதியறுகு வேணி தும்பை
மணிமுடியின் மீத ணிந்த -- மகதேவர்

மனமகிழ வேய ணைந்து ஒருபுறம தாக வந்த மலைமகள்கு மார துங்க -- வடிவேலா

பவனிவர வேயு கந்து மயிலின்மிசை யேதி கழ்ந்து
படியதிர வேந டந்த -- கழல்வீரா

பரமபத மேசெ றிந்த முருகனென வேயு கந்து
பழநிமலை மேலமர்ந்த -- பெருமாளே!.
*
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா..
வீரவேல்
முருகனுக்கு அரோகரா..
***