நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

புதன், அக்டோபர் 20, 2021

சிவ தரிசனம்


நாடும் வீடும்
நலம் பெற வேண்டும்..
பகையும் பிணியும்
தொலைந்திட வேண்டும்..
***
இன்று
ஐப்பசி மாதத்தின்
நிறைநிலா நாள்..


சகல சிவாலயங்களிலும்
சிவலிங்கத் திருமேனிக்கு
அன்னாபிஷேகம்
நடைபெறுகின்றது..

முளைத்தெழுகின்ற
வித்துகள் எல்லாம்
சிவலிங்க வடிவம்..
அதுபோல
அருள் வடிவாகிய
அன்னத்தின் வடிவமும்
சிவலிங்கம்..

தற்சமயம்
விரிவானதொரு
பதிவினைச் செய்வதற்கு
இயலவில்லை..

இன்றைய பதிவில்
தேவார - திருவாசகத்
திருப்பாடல்களுடன்
சிவதரிசனம்..

ஆருயிர்கள் அனைத்தும்
பசியும் பிணியும் இன்றி
வாழ்வதற்கு
எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம்
இந்நாளில் வேண்டிக் கொள்வோம்..


நாளாய போகாமே
நஞ்சணியுங் கண்டனுக்கே
ஆளாய அன்புசெய்வோம்
மடநெஞ்சே அரன்நாமம்
கேளாய்நங் கிளைகிளைக்குங்
கேடுபடாத் திறமருளிக்
கோளாய நீக்குமவன
கோளிலியெம் பெருமானே..1!62/1
-: ஸ்ரீ திருஞானசம்பந்தர் :-மூத்தவனாய் உலகுக்கு முந்தி னானே
முறைமையால் எல்லாம் படைக்கின் றானே
ஏத்தவனாய் ஏழுலகும் ஆயி னானே
இன்பனாய்த் துன்பங் களைகின் றானே
காத்தவனாய் எல்லாந்தான் காண்கின் றானே
கடுவினையேன் தீவினையைக் கண்டு போகத்
தீர்த்தவனே திருச்சோற்றுத் துறையு ளானே
திகழொளியே சிவனேயுன் அபயம் நானே..6/44/1
-: ஸ்ரீ அப்பர் ஸ்வாமிகள் :-எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே..7/72/1
-: ஸ்ரீ சுந்தரர் :-அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும் புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே..
-: ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் :


வான்முகில் வழாது பெய்க
மலிவளம் சுரக்க மன்னன்
கோன்முறை அரசு செய்க
குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க
நான்மறை அறங்கள் ஓங்க
நற்றவம் வேள்வி மல்க
மேன்மைகொள் சைவ நீதி
விளங்குக உலகம் எல்லாம்..
-: ஸ்ரீகச்சியப்ப சிவாச்சார்யார் :-
***
வாழ்க வையகம்
வாழ்க வளமுடன்..

ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
-:-:-:-