நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

ஞாயிறு, ஜனவரி 06, 2013

திருப்பாவை - 22

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை  
திருப்பாசுரம் - 22

thanjavur14
திங்களும் ஆதித்யனும்
அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற் கீழே
சங்கமிருப்பார் போல்வந்து தலைப்பெய்தோம்
கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரைப்பூப் போலே
செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ!
திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார்ப்போல்
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர்  எம்பாவாய்!... 


ந்ூமியினைக் கட்டி ஆண்ட ன்னர் எல்லாம் - ''தம்மின் வியார் யார்...'' எுக்கித் ற்பெருமையுடன் ை நிமிர்ந்ு நின்றேரம் போய் - 

நல்லறிவு வப்பெற்றால் ின்னவர் ி, ிழ்ந் ையினாக - கர்வம் ொலைந்ிலையினாக - நின் சை முன் வந்ு, சர்வும் அடங்கியய் - ''ஏு சொல்வாய?... எப்பிச் சொல்வாயோ?... எப்பு சொல்வாயோ?...'' என்றங்கி ிற்பைப்ோல - 

ங்கும், நின் ிருகம் காணேண்டி - ின் ிருவாசின் முன்னிலையில்ிுடன்   நிற்கின்றோம்!...  

ங்கையில் ிலு சிலுக்கும்  சின்னஞ்ிறு மிைப் போல, ர்ந்ும் ி ர்கைப்ோல -  
செங்கண் சிறுச் சிறிதே!....
ிறந்ும் ிெவ்ி ஓடிய ிழிமர்கல்  எங்கை ந  -  நோக்கி அருள் செய்யாக?.... 

ந்ிரும் சூரியும் ஒரேரித்ாற்போல அவ்விழிகள் எங்கை நோக்கினால் - வந்ினையும் வுகின்றல்வினையும் - வந்ிஓடித் ந்ிடுமல்லா?... 

ில்ென்ற செவ்விழிகினால் ிறிே நோக்கினாலும்,  சிறும ிித் ொலைந்ிடும்  அல்லா!....

அந்ிீலி அழியன்னிகஎங்கள் அபிராமியின்  கக்கண்கள் அருள்வப் போல - 

அச்சன் - அனந்ன் - ஆராஅமின் கக் கண்கும் அருள் ுமே!....  அருள் ேண்டுமே!...
ன்றி - ரதி,தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..