நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், ஜனவரி 03, 2013

திருப்பாவை - 19

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 
திருப்பாசுரம் - 19
 
குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி
கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா! வாய்திறவாய்!
மைத் தடங்கண்ணினாய், நீ உன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயிலெழ வொட்டாய் காண்
எத்தனையேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்
தத்துவமன்று தகவேலோர் எம்பாவாய்.!...... 


த்ு விளக்குகள் மென்மையாகப் பிராசிக்கும் சில் - யானைத் தந்தங்களால் - இத்ுச் செய்யப்பட்ட கட்டிலில் அழம் ென்மையும் ூய்மையும்ிறந் ுளுமானுமம் மிக்க த்ையின் மேல் - 

ர்ந் ங்ூந் உடையள்ப்பின்னை.ு கங்ுழா?... பங்குழா?...  

ிறை குழல் ிறைய - ுமணம்ிக்க ர்க் கத்ுகைச் சூடியுள்ள நப்பின்னைப் பிராட்டியின் - திருத் தனங்களில்  - மலர் மார்பில் -  முகம் சாய்த்தவாறு  உறங்கும் மலர் மார்பனே!....ங்கை மே!...ிராய் ர்ந்ு வார்த்ை பசக்கூடா?...  

மை தீட்டப்பட்ட தடங்கண்களில் கருணை ததும்பும் கருங்கண்ணி!... நப்பின்னை!...  

உன் கன் தூக்கத்தில் இருந்து எழ விட மாட்டாயா?...

உன் கத் தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி விட மாட்டாயா?...  

ுடையிரிவின ஆற்றாட்டாய் - ிரிவினத்ங்க ாட்டாய், இமைப் ும் பிரியு - அவன் ிரு மார்பினை விட்டு அகு  இருப்பே! 

உன்னைப் ற்றி - பின் பற்றி - அல்லா, நங்கள் அவை அடையேண்டும்!..... 

"நங்காய்!...இயற்கைக்கும் உன் ாள குணத்திற்கும் ஒத்து வக்கூடியாக 
அவை விட!... எழிு !... எழுப்பி விடு!......"
நன்றி - ரதி, தேவி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..