நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், டிசம்பர் 27, 2012

திருப்பாவை - 12


ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை
திருப்பாசுரம் - 12 
கனைத்த இளங் கற்றெருமை
கனைத்து இளங் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர
நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!
பனித்தலை வீழ நின் வாசற்கடை பற்றிச்
சினத்தினால் தென்லங்கைக் கோமானைச்செற்ற
மனத்துக்க னியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்!
இனித்தான் எழுந்திராய், ஈதென்ன பேருறக்கம்?
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் ம்பாவாய்!


எம் பய்!...நற்செல்வின் ங்ாய்!...

உங்கள் வீட்டஇளம் எருமை  - தன் ன்றின் பியினினத்ு இரங்கியத்ிரத்ில் ன் ெரத்ியில் சுரந்ல் - வங்கக் குடம் இன்றி - அப்பிையில் ொழிும்,  ியினின்று பங்ிிந்ோடியாலால் ொட்டில் முழும் சேறாகி விட்டையும்  எழுந்ு வந்ு பார்!.... 

ார்கி மப் ிப் பொழிவங்கள் ை முழும் பிந்ு விட்டு. உன் வீட்டாசில் நின்று கொண்டிருப்பால் அல்லஇந்க் ி!

( ற்செல்வின் அன்பத் ங்கையே!...உன் பொருட்டும் மாயக் கண்ணின் பொருட்டும் இை எல்லாம் பத்ுக் கொள்கின்றோம்!)
மனத்துக்கினிய இராமன்
ென் இலங்கைக் கோமானாகிய இராவை - அவன்  ய்ால் - சினுற்று அழித்த இராம, மன்னு புகழ் கோசலை தன் ைந், மத்ுக்கியானைப்ாடும் நீ வாய் ிறாமல் கிடக்கின்றாய்!...

இனியும் துயில் நீங்கி எழாமல்..... இதென்ன பேருறக்கம்!....அண்டை அயலார் எல்லாம் விழித்துக் கொண்டார்கள்....  
 
நீ இப்படி உறங்கிக் கிடப்பதை அவர்கள் அறிந்தால் ஏளனம் செய்ய மாட்டார்களா?....

நற்செல்வனின் அன்புத் தங்கையே!...நங்கையே!...எம் பாவாய்!...எழுந்திராய்!...
நன்றி - ரதி, தேவி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..