நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

திங்கள், டிசம்பர் 24, 2012

திருப்பாவை - 09

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 
திருப்பாசுரம் - 09

தஞ்சாவூர்
மாமாயன் மாதவன்
தூமணிமாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,
தூபம் கமழ, துயிலணை மேல் கண் வளரும்
மாமன் மகளே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்!
மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ! உம் மகள் தான்
ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ? அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ?
மாமாயன், மாதவன், வைகுந்தன், என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்று ஏலோர்ம்பாவாய்!   துயிலணை மேல் கண் வளரும் மாமன் மகளே
எம் பாவாய்!.... இன்னும் உணர்ந்ில!...

ிக்ுகள்ொரத்ப்பட்ுள்ள அறையில், அன்னத்ின் ெல்லிய ூவிகால் நிைக்கப்பட்டில்லென்ற ுயிலை. அைச் சுற்றிலும் ப் புகும் சந் ூபங்கள்..ுவர்கில் ாசற்ற ாணிக்கக் கற்கால் அலங்கிக்கப்பட்ட மாடங்ள்... அந்ாடங்கில் ஏற்ி ைக்கப்பட்ட ங்காமி விளக்குகள்... 

ஆனால்... நீ மட்டும் இன்னும் ஞ்சத்ில் ங்கிக் கொண்டு.....

என்னொரத்ம் இு!... மாமன் மே!.. எழுந்ு வந் உன் ிருக்கங்ால் ிக்கின் ாள் ிக்காட்டாயா!.. 

ாமீ!... நங்காவு அவுக்க எடத்ுச் ொல்லக் கூடா?...உங்கள் அன்பு மள் எங்குக் ில் ும் கூறாமல் கிடக்கின்ற!... 

அவள் என்ன ஊமையா? செவிடா? அன்றி அரந்தூக்கம் ஆனந்தம்ன்ற ஆழ்ந்ு விட்டா?... அல்லு மந்ிரத்ில் கட்டுண்டு மங்கிக் கிடக்கின்றாளா?... 

''மாயே!... மே!...கேசே!... வைகுந்ாசே!...என்று மிற்கு இனியின் ிராமங்கள் பற்ும் பி நிற்ின்றோம்...

மணிக்கதவின் தாள் திறந்து, மலர்ந்த முகத்தினளாய் .....வாராய்!... 

எம் பாவாய்!... வாராய்!...
***

2 கருத்துகள்:

 1. ஜி இதன் இரண்பாவது பகுதி கடைசிவரை குழறுபடியாக உள்ளது.

  பதிலளிநீக்கு
 2. அன்பின் ஜி..

  இதெல்லாம் பழைய பதிவுகள்..

  சும்மா புரட்டிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததில் மீண்டும் வெளியாகி இருக்கின்றன..

  நன்றி..

  பதிலளிநீக்கு

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..