நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

சனி, ஏப்ரல் 11, 2020

ஸ்ரீ ராம ராம..

நாடும் வீடும் நலம் பெற வேண்டும்..
பிணியும் பகையும் தொலைந்திட வேண்டும்...
***

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஸ்ரீ கோதண்டராமன் - வடுவூர்
(தஞ்சாவூர் மன்னார்குடி வழித்தடம்)
 
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ஸ்ரீ ராமன் - தில்லை விளாகம்
(பட்டுக்கோட்டை வேதாரண்யம் வழித்தடம்) 
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ஸ்ரீ ராமன் - திருப்புல்லாணி 
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ஏரிக்கரை காத்த ஸ்ரீ ராமன் - மதுராந்தகம் 
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீ கோதண்டராமன் - பத்ராசலம் 
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்

ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்
ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்


ராமாய ராம பத்ராய ராம சந்த்ராய வேதசே
ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதயே நம:

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்
ஃஃஃ

12 கருத்துகள்:

 1. ராமஜெயம் ஸ்ரீராமஜெயம் ராமனை நம்பியவர்க்கேது பயம்...

  ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம்

  பதிலளிநீக்கு
 2. ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே

  பதிலளிநீக்கு
 3. என்னோட ஜபமே ஸ்ரீராமஜயம் தான். உள்ளே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். சமயங்களில் அதைத் தேடிப் பிடித்து இழுத்து வருவேன். ராமஜயம் ஸ்ரீராமஜயம், நம்பினபேருக்கு ஏது பயம்?

  பதிலளிநீக்கு
 4. நலமே விளையட்டும்.

  ஸ்ரீ ராமபிரானின் பூரண அருள் அனைவருக்கும் கிடைத்திடட்டும்.

  பதிலளிநீக்கு
 5. வாழ்க வையகம் ஸ்ரீராமஜெயம்

  பதிலளிநீக்கு
 6. ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...

  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...


  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...

  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...

  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...

  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...
  ராம் ராம் ஸ்ரீ ராம் ...

  பதிலளிநீக்கு
 7. ராம ராம என்றே சொல்லிடுவோம்.அவர் துணையால் வினைகள் யாவையும் வென்றிடுவோம்.
  ராம தரிசனம் செய்தேன்.
  வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

  பதிலளிநீக்கு
 8. இக்காலகட்டத்தில் உங்களின் பதிவுகள் மனதிற்கு ஒரு வகையான அமைதியையும், நிம்மதியையும் தருகின்றன. நேர்மறை சிந்தனைகளும், இறை எண்ணங்களும் என்றுமே நம்மை மேம்படுத்தும். வடுவூர் ராமர் உள்ளிட்ட பஞ்சராமர்களைக் குறித்து அண்மையில் விக்கிப்பீடியாவில் பதிவுகளைப் பதிந்துள்ளேன். ஏதோ ஒரு வழியில் இறை எண்ணங்களுடனான தொடர்பு மனதிற்கு நிறைவைத் தருகிறது என்பதை உணர்கிறேன்.

  பதிலளிநீக்கு
 9. இராம நாமம் நல்ல நாமம்
  நன்மையின் ரூபமாய் நானிலம் காக்கும்
  இராம நாமம் நல்ல நாமம்//

  வலஜி ராகத்தில் அமைக்கப்பட்ட, திரு சிதம்பரநாதன் அவர்கள் எழுதிய
  இப்பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது.

  கீதா

  பதிலளிநீக்கு

கருத்துகள் Gmail பயனர்களுக்கு மட்டும்..