நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

வியாழன், மார்ச் 07, 2013

நல்லக விளக்கு!.

சிவராத்திரி நெருங்கி வரும் வேளையில்
'' சிவாய நம '' என்று சிந்தித்திருக்க...

நற்றுணையாவது நமசிவாயவே!.
 திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய தேவாரம்,
நான்காம் திருமுறை. திருப்பதிக எண் - 11.
திருப்பதிகம்  - பொது.


சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்  
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்
கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நம சிவாயவே. - 1பூவினுக்கு அருங்கலம் பொங்கு தாமரை
ஆவினுக்கு அருங்கலம்  அரனஞ் சாடுதல்
கோவினுக்கு அருங்கலங் கோட்ட மில்லது
நாவினுக்கு அருங்கல நம சிவாயவே. - 2


விண்ணுற அடுக்கிய விறகின் வெவ்வழல்
உண்ணிய புகிலவை  ஒன்று மில்லையாம்
பண்ணிய  உலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணிநின் றறுப்பது நம சிவாயவே. - 3


இடுக்கண்பட் டிருக்கினும்   இரந்து யாரையும்
விடுக்கிற் பிரானென்று வினவுவோ மல்லோம்
அடுக்கற்கீழ்க் கிடக்கினும்  அருளி நாமுற்ற
நடுக்கத்தைக் கெடுப்பது நம சிவாயவே. - 4


வெந்தநீ றருங்கலம் விரதி கட்கெலாம்
அந்தணர்க் கருங்கலம் அருமறை ஆறங்கம்
திங்களுக் கருங்கலந் திகழு நீண்முடி
நங்களுக் கருங்கல நம சிவாயவே. - 5


சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்த வர்க்கலால்
நலமிலன்  நாடொறு நல்குவான் நலன்
குலமில ராகிலுங் குலத்துக் கேற்பதோர்
நலமிகக் கொடுப்பது நம சிவாயவே. - 6


வீடினார்  உலகினில் விழுமிய தொண்டர்கள்
கூடினார்  அந்நெறி கூடிச் சென்றலும்
ஓடினேன்  ஓடிச்சென் றுருவங் காண்டலும்
நாடினேன் நாடிற்று நம சிவாயவே. - 7


இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது
சொல்லக விளக்கது சோதி யுள்ளது
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது
நல்லக விளக்கது நம சிவாயவே. - 8


முன்னெறி யாகிய முதல்வன் முக்கணன்
தன்னெறியே சரணாதல்  திண்ணமே
அந்நெறியே சென்றங் கடைந்த வர்க்கெல்லாம்
நன்னெறி யாவது நம சிவாயவே. - 9


மாப்பிணை தழுவிய மாதொர் பாகத்தன்
பூப்பிணை திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழ
நாப்பிணை தழுவிய நம சிவாயப்பத்து
ஏத்தவல் லார்தமக்கு  இடுக்கண் இல்லையே.
  - 10


தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி!...
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!...
திருச்சிற்றம்பலம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக