நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

உழவர் ஓதை மதகோதை உடை நீரோதை தண்பதங்கொள்

விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி..

திங்கள், மார்ச் 04, 2013

சிவராத்திரி - 02

மாசி மாதம் 26-ஆம் நாள் (10-03-2013) ஞாயிறன்று இரவு மகாசிவராத்திரி.

மாசி மாதம் தேய்பிறைச் சதுர்த்தசி திதியில் அம்பிகை சிவபெருமானை வணங்கி விபட்டள். 

இந்த நாள மகா சிவராத்திரி எனக் கொண்டாடப்படுகிறது.

ந்ியம்பெருமான், ன்முகன், திருமால், குபேரன், இந்திரன், சூரியன், சந்திரன், அக்னி, சைச்சன், ிசன் - முதலான தேவர்கள் பலரும் சிவராத்திரி விரதத்தைக் கடைபிடித்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்தார்கள்.

சிவராத்திரிக்கு முதல் நாள் ஒரு வேளை மட்டுமே உணவு உண்ண வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். சிவராத்திரி அன்று ிடியற் காலையிலேயே எழுந்து குளித்து விட்டு, சூரிய உதயத்தின் போது வீட்டில் பூஜை ெய்யவேண்டும்.


ஸ்ரீ குபேரலிங்கம்
அருள்மி அகிலாண்ஸ்வி உடாய ம்புகேஸ்வர் ிருக்கோயில்,
ிரைக்க , திருச்சி.

அதன் பின் ிருக்கோிலுக்குச் சென்றமுறைப்படி ிவதரிசனம் செய்ய வேண்டும். ிவெருமானைக் குறித்ு விரம் இருந்ேவார ிருவாசத் ிருமுறைகை இயன்றை பாராயம் செய்ல் வேண்டும். 

நண்பகலிும் குளித்து விட்ட ிவதரிசனம் செய்ய வேண்டும். மாலையில் மீண்டும் குளித்து வீட்டில் சிவபூஜை செய்ய வேண்டும். சிவார்ச்சனைக்கு உரிய பொருட்களோடு ஆலம் சென்று ிவதரிசனம் செய்ய வேண்டும்.  

வீட்டிலேயே இரவின் நான்கு ஜாமங்களிலும் முறைப்படிப் பூஜை செய்தலும் நலம். வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்தல் கூடுதல் உத்தமம்.

நான்கால பூின் ப ஆலத்ிலேயே இருந்ிசம் செய்யும் பக்ர்கள் ான்காவூஜுடிந்ின், இல்லங்களுக்கு சென்று பொழுது புலும் நேரத்ில் நீராடி மறுபடியும் கோயிலுக்கு ந் தரிசனம் செய் ின்னர்,  அன்னானத்ுடன் விரத்ினை நிறைவசெய்ய வேண்டும்.

மகாசிவராத்திரி விரதத்ினால் கோபம் கட்டுப்படும். சிந்தை அமைதியுும். பற்றற்ற ிலஏற்பட்ட பேராசைகள் ிலும். எவ்வுயிர்க்கும் தீங்ினையம் செம்மையம். உடல் நம் பெருகும்.

இத்தகைய சிறப்பு மிக்க ிவத்ிரி - வடக்கிமலைச் ிகம் ற்கண் தெற்கே இந்ு மாசமத்ிரம் - ாரம் முழுவும் ிறப்பாகக்ொண்டாடப்புகின்று.  

ஈசன் ுந்ுளிுள்ள எல்லா சிவாலயங்களிலும்  எம்பெருமாபக்தர்கள் ூட்டங்கூட்டமாக சென்று சிவராத்திரியன்று தரிசனம் செய்வார்கள். 

ாட்டில் சிவிங்கத்ிற்கு நாமே அபிேகம் செய்யாம் என்பு சிறப்பு..

ிர்க்குடியாரங்கினால் ஆலயத்திற்கு செல்ல இயலாதவர்கள் தங்கள் இல்லத்திலேயே இறைவனை ியானித்வழிபட வேண்டும்.

சிவசிவ என்கிலர் தீ வினையாளர்
சிவசிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்
சிவசிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவர்
சிவசிவ என்னச் சிவகதிதானே... 

                                                    - ிருமூலர் அருளிய ிருமந்ிரம்.

ென்னாடுடையிவே போற்றி!.
எந்நாட்டர்க்கும் இறைவா போற்றி!.  

''திருச்சிற்றம்பலம்''
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
ஆஅபூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf
பூஜைகளில் ராத்திரி பூஜைகளுக்கு சில மகத்துவங்கள் உண்டு. பரிவார தேவதைகள், காவல் தெய்வங்கள், சுடலைமாடன், முனீஸ்வரர், இருளப்பர் போன்ற தேவாதிகளுக்கு ராத்திரி பூஜைகள் விசேஷம். இவர்கள் எல்லாம் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறவர்கள். - See more at: http://www.tamilmurasu.org/Inner_Tamil_News.asp?Nid=21675#sthash.zrxC6kZB.dpuf

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக