நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

வாழி அவன்தன் வளநாடு மகவாய் வளர்க்கும் தாயாகி

ஊழி உய்க்கும் பேருதவி ஒழியாய் வாழி காவேரி!..


செவ்வாய், செப்டம்பர் 19, 2017

மாயத்திரை தேடி..


தெருவில் கடன்பட்டு 
உடன்பட்டு இழிவுற்று
தலையில் மிதிபட்டு
வதைபட்டு உதைபட்டு 
திரையில் பொய்ப்பட்டு 
வயப்பட்டு விருப்புற்று
மனதில் மயக்குற்று 
வீழ்ந்தானே தரையில்!..

தமிழன் பெருந்திரையில் உருக்கண்டு
வெறுந்தரையில் விருந்துண்டு தொலைந்தானே!..


பூம்பட்டுத் துகிலுடுத்து
புதுமஞ்சள் நெற்றியிலே 
செந்தூரத் துளியிட்டு 
மைதீட்டி மலர்சூட்டி
நகைவிழியாள் காத்திருக்க 
நரியலையும் நள்ளிருளில் 
நுரைப்பதுமை தனைத்
தேடி வீழ்ந்தானே!..

தமிழன் தலைவாழை இலை மறந்து
சருகிலையில் விருந்துண்டு தொலைந்தானே!..


பொழுது அதுபோவதற்கு 
என்று மனம் கொள்ளாது
அழுது அதுதுயரம் என்று 
அடிமனதில் பெருஞ்சோகம்
தொழுது அந்த முகப்பூச்சில் 
தன்பேச்சு தான் மறந்து
பழுது இருக்க வேர் 
சிதைத்து வீழ்ந்தானே!..

தமிழன் தன்நிலையைத் தான் மறந்து
மாற்றானின் காலடியில் தொலைந்தானே!..


தாயவளை மறந்தான் 
தந்தையினைத் துறந்தான்
கொண்டவளைப் பிரிந்தான்
கொடிபிடித்து அலைந்தான்
தலைவைத்த தன்மதியைத் 
தான் தொலைத்து நின்றான்
தன்மானம் தனைக்
கெடுத்துக் கொண்டான்..

தமிழன் தான்கொண்ட பேர்அழித்து
பெருங்குழியில் தலைகீழாய் வீழ்ந்தானே!..


நீ வந்து நின்றாலே 
வீடுயரும் என்கிறான்
நீ வந்து இருந்தாலே 
நாடுயரும் என்கிறான்
எவன் வந்து ஆண்டாலும் 
உழைக்கவேண்டுமே..
வியர்வையில் குளிக்க 
வேண்டுமே...

கனவில் கண்ட சோறதுவும் பசியைத் தீர்க்குமா..
கண்ணிருக்க வழி தொலைத்தல் நியாயமாகுமா?..


தமிழன்தன் பெருமைதனை 
உணர்தல் வேண்டாமா..
தாரணியில் தலைநிமிர்ந்து 
வாழ்தல் வேண்டாமா..
கையிரண்டும் தோளிரண்டும் 
விதியை மாற்றுமே..
வீரநடை வெற்றியாகிப் 
புகழைக் கூட்டுமே..தளர்விலாத வாழ்வில் இன்பத் தென்றல் வீசட்டும்..
உயர்க தமிழ் தமிழன் என்று உலகம் பேசட்டும்!..
* * *


அன்பின் கில்லர்ஜி 
அவர்கள் தமது தளத்தில்
வழங்கிய பதிவினை
கீழுள்ள இணைப்பில் காணலாம்..


அந்தப் பதிவு தான்
இன்றைய பதிவுக்கு அடிப்படை..
அவர் தமக்கு நன்றி!..

வாழ்க நலம்.. 
***